RESEARCH ON CONTROL STRATEGY OF ELECTRONICALLY CONTROLLED POWER SHIFT ACTUATOR BASED ON FUZZY PID IN AMT SYSTEM

Li Hui

References

 1. [1] Zhang Xuefeng. AMT Vehicle Starting Control Based on Target Throttle Opening [D]. Chongqing University, 2012.
 2. [2] Wu Sen,Zhou Bingrong,Fan Rong. Design of AMT Based on Active Synchronous Principle of Motor [J]. Journal of Wuhan University of Technology (information and Management Engineering), 2010,04:569-572.
 3. [3]Xi Junqiang,Wang Lei,Fu Wenqing,Liang Wanwu.Shift Process Control of Automatic Transmission in Pure Electric Bus [J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2010,01:42-45.
 4. [4] Hongbo Liu, Yulong Lei and Zhanjiang Li.Gear-Shift Strategy for a Clutchless Automated Manual Transmission in Battery Electric Vehicles [J]. SAE 2012-01-0115.
 5. [5] Hu Jianjun,Li Kangli,Hu Minghui,Du Changsong. Coordinated Control Method for AMT Shift Process of Pure Electric Car [J]. Journal of China highway,2012,01:152-158.
 6. [6] Zhang Chengning,Wu Xiaohua,Wang Zhifu,Yang Wenjing. Drive Motor Control Strategy in AMT Shift of Electric Vehicle [J]. Journal of Beijing University of Technology,2012,03:325-329.
 7. [7] Bouani F, Mensia N, Ksouri M. Fuzzy Logic and Genetic Algorithms Supervisors for Internal Model Control Strategy[J]. Control and Intelligent Systems, 2009, 37(2): 78
 8. [8]Ye Ming, Qin Datong, Liu Zhenjun. DC Servo Motor Driven Automatic Clutch Control [J]. Mechanical Design and Research, 2003,02:35-37+8.
 9. [9] Guxing, bell, Yao Yufeng. Fuzzy Adaptive PID Sample Arm Position Control [J]. Journal of Engineering Design Based on 2012,05:385-390.
 10. [10]Tian Qi, Li Qi, Yao Peng, Zhao Yuan. Omni Directional Mobile Robot Fuzzy PID Control [J]. Electronic Technology Based on 2011,09:131-133+139.
 11. [11]Xinyi Ren, Fengshan Du, Huagui Huang, Shangbin Zhang. Application of Improved Fuzzy Immune PID Controller to Bending Control System [J]. Journal of Iron and Steel Research (International), 2011, 03:28-33.

Important Links:

Go Back